Skimmelsvamp, pcb og asbest

Skimmelsvamp, pcb og asbest

Skimmelsvamp


Skimmelsvampe trives på fugtige steder i bygninger. Er der skimmelsvampevækst i din bolig bør den fjernes, da skimmelsvampe kan påvirke beboernes helbred. Almindelige symptomer på udsættelse for atypiske forekomster af skimmelsvampe omfatter:


Forværring af astma og allergi symptomer, snue, vejrtrækningsproblemer, træthed, koncentrationsbesvær, hovedpine, kløe og hududslæt.


Skimmelsvampe kræver fugt og organisk materiale for at kunne vokse. Synlig skimmelvækst kan under optimale betingelser opstå efter mindre end 14 dage, og kan derfor forekomme i nye såvel som gamle bygninger.


Grundlæggende skyldes skimmelsvampevækst forhøjet fugt, og de mest almindelige kilder til forhøjet fugt i bygninger er ofte en eller en kombination af:

 

Nye bygninger:

Manglende/utilstrækkelig udtørring af byggematerialer

Fejl i konstruktioner f.eks. dampspærre

Manglende udluftning

Mangelfuld eller forkert udført isolering

 

Ældre bygninger:

Mangelfuld isolering eller forkert udført efterisolering

Mangelfuld ventilation/luftskifte i bolig eller bygningsdel (krybekælder, luftsrum)

Opstigende grundfugt

Skjulte rørskader og siveskader

 

Også brugen af bygninger kan medføre vækst af skimmelsvampe. En gennemsnitlig dansk familie, som bor i parcelhus, belaster deres bolig med ca. 10 L fugt i døgnet ved eksempelvis tøjvask, madlavning, rengøring og i deres udåndingsluft. Det stiller store krav til vores boliger og den måde vi bruger dem.

 

Midtfyns Totalservice tilbyder:

Udtagning af prøver og analyse for forekomst af skimmelsvampe

Affugtning af nybyggeri og alle typer vandskader

Mekanisk og kemisk fjernelse af skimmelsvampevækst

Rengøring efter skimmelsvampeskade

Udtagning af kontrolprøver efter udbedring

Dokumentation: Alle opgaver dokumenteres med afsluttende rapporter

 


PCB


PCB står for PolyChlorerede Biphenyler og er defineret som en af de farligste miljøgifte i verden. PCB har været anvendt i byggeriet i Danmark i perioden fra ca. 1950-1977, dog med visse undtagelser frem til 1986. Det har eksempelvis været anvendt i fugemasser, termorudekantforseglinger, gulvbelægninger, malinger/lak og elektriske installationer. Formålet med PCB var at tilføje materialerne slidstyrke og elasticitet, og stoffet har desuden brandhæmmende egenskaber.


PCB afgives langsomt fra materialerne til tilstødende materialer, og til luften omkring materialerne. Herfra kan PCB optages i materialer uden umiddelbar fysisk kontakt til materialet. Derfor er det forventeligt at finde indehold af PCB i selv helt nye materialer, efter at de har været opbevaret i ejendomme som er forurenede med PCB.


I forbindelse med renoveringer/ombygninger eller skadesudbedring, er det et lovkrav at bygningsdele/byggematerialer som er omfattet af arbejdet, skal undersøges for indhold af PCB. Afhængigt af eventuelt PCB-indhold skal materialerne håndteres og bortskaffes korrekt, for at undgå spredning til miljøet og af hensyn til udførende håndværkere samt sikkerheden for bygningens brugere.


PCB er ikke akut sundhedsskadeligt, men optages i mennesker ved indånding, ved hudkontakt og igennem kosten. PCB mistænkes i nogle former for at være kræftfremkaldende.

 

Midtfyns Totalservice tilbyder:

Udtagning af prøver til analyse for PCB – luftprøver eller materialer

Fjernelse af PCB-holdige materialer

Rengøring efter PCB-arbejde

Luftrensning i forurenede områderAsbest


Asbest er en fællesbetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler, som danner bundter af bøjelige, men stærke fibre. Asbest har været brugt i byggeriet herhjemme i perioden ca. 1920-1986 i en lang række materialer, i mængder op til 100.000 tons/år. Det har eksempelvis været hyppigt anvendt til asbestcement til eternittagplader og andre pladematerialer, som isoleringsmateriale eller tilsat flisemørtel og klæbematerialer. Det har været anvendt da det tilføjer materialer slidstyrke, og på grund af dets brandhæmmende egenskaber.


Asbest kan være sundhedsskadeligt, og udsættelse giver øget risiko for en række sygdomme som tarm- og lungekræft samt asbestose. Asbest har derfor længe været forbudt at fremstille, importere eller anvende i Danmark, og der er klare regler for håndtering og bortskaffelse af asbestholdige materialer.

 

Midtfyns Totalservice tilbyder:

Udtagning af prøve til analyse for indhold af asbest

Fjernelse af asbestholdige materialer

Rengøring efter asbestarbejde eller skader på asbestholdige materialer

Luftrensning i forurenede områder